Google
Current tag: ภัยแล้ง

ภาคเกษตรเตือนปีนี้น้ำน้อยกระทบการเพาะปลูก

Written on:June 24, 2014

แล้งมาไว!แนะคนกรุงใช้น้ำคนละ200ลิตร/วัน

Written on:March 3, 2014

สุรินทร์แล้งจัดในรอบ20ปี!ชาวบ้านไร้น้ำดื่ม-น้ำใช้

Written on:July 25, 2012
สุรินทร์แล้งจัด