Google
Current tag: อาการป่วย

หลวงพ่อคูณอาการดีขึ้นแพทย์เฝ้าอาการใกล้ชิด

Written on:July 20, 2012
หลวงพ่อคูณ

แพทย์พบ”หลวงพ่อคูณ”น้ำในปอดมากเกินปกติ

Written on:July 10, 2012