Google
Current tag: สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

พระราชินีทรงพระประชวร แพทย์ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจชั่วระยะ

Written on:July 22, 2012
ทรงพระประชวร