บินไทยอ่วมหนัก!ขาดทุนยับ1.5หมื่นล้าน

Written on:February 26, 2015
Comments
Add One

การบินไทยอ่วมหนัก!ปี57แบกภาระขาดทุนยับกว่า1.5หมื่นล้าน อ้างความไม่สงบทางการเมืองยืดเยื้อส่งผลกระทบ

วันนี้ (26ก.พ.58)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI สรุปผลการดำเนินงาน ว่า ในปี 2557 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2557 บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 15,573 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปี ก่อนจํานวน 3,573 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.8 โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 15,612 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 7.15 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึงขาดทุนต่อหุ้น 5.52 บาท

การบินไทย  ระบุว่า ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปี 2556 และทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ซึ่งปกติเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวกลับมีจํานวนผู้โดยสารลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 15.3 เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากในเส้นทางภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในตลาดหลัก เช่น จีน ญีปุ่ น และเกาหลี ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลงร้อยละ 12.6 และมีผลประกอบการขาดทุน ในขณะทีไตรมาส 1 ส่วนใหญ่สามารถทํากาไรค่อนข้างดี

นอกจากนั้นถึงแม้ในไตรมาส 2 สถานการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลายลง แต่จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทีเดินทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองยังลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอนถึงร้อยละ 22.6 ส่งผลให้บริษัทมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ลดลงร้อยละ 14.3 โดยมีผลประกอบการช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2557 ขาดทุนสุทธิ 10,274 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทําแผนปฏิรูปองค์กรใหม่ทั้งระบบเน้นการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลงและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ภายใต้ความประหยัดในการลงทุน เพื่อให้บริษัทฯหยุดการขาดทุน กลับมามีความมั่นคงทางการเงิน มีกำไรตามเป้าหมาย และเป็นสายการบินที่แข่งขันได้และให้บริการเป็นทีพึงพอใจของลูกค้า อยูในระดับแนวหน้าของสายการบินระดับโลก ประกอบด้วยการดําเนินการ 6 ด้าน ได้แก่ การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน การปรับปรุงฝูงบิน การพาณิชย์เพือเพิมประสิทธิภาพในการหารายได้ การปรับปรุงการปฏิบัติการและต้นทุน การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการจัดการกลุ่มธุรกิจอย่างเป็นระบบ

ส่วนการคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของโลกในปี 2558 น่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2557 จากเศรษฐกิจโลกที่เริมฟื้นตัว ความต้องการเดินทางของผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้น และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลงสําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทย น่าจะปรับตัวในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมการบินโลก จากสถานการณ์การเมืองในประเทศที่คลี่คลายลงช่วยทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้มแข็งขึ้น ประกอบกับยังมีปัจจัยสนับสนุนในการเริมต้นเข้าสู่การเป็นตลาดบินร่วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market หรือ ASAM) ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยทีทําให้ปริมาณการเดินทางขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันยังทวีความรุนแรงจากสายการบินต้นทุนต่ำทีเปิดใหม่และสายการบินต่างประเทศที่เข้ามาในตลาดการบินของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือง

สําหรับแนวทางการดําเนินการในปี 2558 ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้วเมื่อวันที่ 26ม.ค. 2558 โดยมีเป้าหมายให้บริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องยังยืน และกลับมาอย่างสง่างามในฐานะสายการบินแห่งชาติที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย โดยแผนประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ หยุดการขาดทุน (Stop the bleeding) สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building) และเร่งการเติบโตอยางมีกำไรในระยะยาว (Sustainable Growth)

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบจาก : TNN24

   ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


ประดับโคมไฟรับเทศกาลตรุษจีนตระการตา

อินเดียเปิดดินเดอร์หรูใต้น้ำ ท่ามกลางฝูงปลา4พันชนิด

ทองขึ้น150บ. ทองรูปพรรณขายออก19,050

ฝรั่งเศสออกกฎใช้รถวันคู่-วันคี่ในปารีส

เปิดศึกกลางตลาด!ห้ามพระบิณฑบาตข้ามเขต

คนใจโหด ใช้ค้อนทุบหัวสุนัข2ตัวจนแตกหวังฆ่าให้ตาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.